RMT Lektorský kurz

Roční výcvik pro lektory všímavosti ve vztazích

Srdečně Vás zveme do ročního výcviku pro lektory Relational Mindfulness Training (RMT). Výcvik zahrnuje sedm víkendových setkání a jedno pětidenní setkání o celkovém počtu 130 prezenčních hodin.

Absolvováním výcviku získáte kvalifikaci pro vedení základního osmitýdenního kurzu RMT basic. Osvojíte si také dovednosti pro vedení všech základních praxí všímavosti a laskavosti a naučíte se facilitovat porady a diskuse.

Základní osmitýdenní kurz RMT má vědecky ověřené příznivé účinky pro zvládání stresu, zlepšení pozornosti a rozvoj komunikačních dovedností i empatie. Účast v RMT pomáhá lidem lépe vnímat sami sebe i druhé během sociální interakce a umožňuje znovu cítit pocit bezpečí a sounáležitosti ve skupině. Svým hlavním zaměřením na rozvoj všímavosti v mezilidské interakci je RMT v celosvětovém měřítku zcela unikátním programem.

V první běhu našeho lektorského výcviku jsme úspěšně vyškolili 13 lektorů, někteří z nich již úspěšně odvedli první kurzy a celkový zájem o kurzy RMT narůstá. Jako absolventům lektorského výcviku Vám nabídneme nejen možnost tento program učit, ale stát se jeho spolutvůrci a pomoci nám tento program dále vylepšovat a šířit ho do dalších oblastí (základní vzdělávání, klinické prostředí, apod.) i regionů.

Výcvik bude zahájen 23. 10. 2021 v Praze. Pevně věříme, že touto dobou již bude situace kolem Covid-19 příznivá. Pokud tomu tak nebude, část výcviku se přesune do online prostředí (více informací naleznete níže).

Skupina je omezena na 18 lidí a ještě máme pár mít volných.  Pro závazné přihlášení stačí uhradit 20 % zálohu z celkové ceny kurzu. Registrovat se můžete skrze náš rezervační systém zde:

INFORMACE O LEKTORECH:

Kurzem vás provedou hlavní lektoři a tvůrci RMT Marek Vich, Ph.D. a Jan Burian, Ph.D..

  CO SI Z VÝCVIKU ODNESETE:

  • Budete schopni vést základní osmitýdenní kurz RMT. Získáte bohatou podporu formou pravidelných nácviků všech praxí obsažených v kurzu, podrobných lektorských skript a individuálních supervizí.

  • Osvojíte si nezbytné základy i vytváření a vedení kratších kurzů všímavosti zaměřených na individuální praxi.

  • Osvojíte si účinné metody pro všímavé vedení porad a diskusí.

  • Podstatně prohloubíte praxi přátelství k druhým (loving-kindness) a k sobě (self-compassion).

  • Prohloubíte schopnost empatie a řešení konfliktů ve skupině. Upevníte své sebevědomí ve společnosti. Prozkoumáte a pochopíte vzorce a automatické reakce, které ovlivňují vaše jednání v mezilidských vztazích.

  • Budete schopni vést druhé vlastním příkladem, odpovídat na individuální potřeby účastníků a efektivně facilitovat skupinu.

  • Podpoříte a stabilizujete svoji osobní praxí všímavoti.

OBSAH VÝCVIKU:


1) PRAVIDELNÁ SETKÁNÍ:

Sedm víkendových setkání + jedno pětidenní setkání (celkem 130 hodin) na nichž se postupně zaměříme na všechna klíčová témata související s rozvíjením všímavosti a plně Vás vybavíme pro vedení vlastního kurzu.

Detailně probereme a prakticky nacvičíme všechny prvky základního RMT kurzu. Hlavní část nácviku bude probíhat v menších pracovních skupinách, ve kterých budete praxe vést a zároveň si budete dávat vzájemnou zpětnou vazbu. Budete také mít možnost vést jednotlivé praxe před celou skupinou a dostávat zpětnou vazbu. Jedná se o tyto praxe:

 • Základní i pokročilé praxe rozvoje všímavosti ve dvojicích (tzv. všímavý rozhovor v jeho nejrůznějších variacích, včetně nácviku všech druhů instrukcí a mikro-praxí, které mají za cíl pomáhat účastníkům rozvíjet všímavost).

 • Praxe rozvoje všímavosti ve skupině (dynamický kruh, rozvoj vděčnosti ve skupině, všímavé hry ve skupině).

 • Individuální meditace (základní meditace "chvilka pro sebe", body-scan, praxe dechu, praxe vnímání myšlenek a pocitů, praxe přátelství k sobě, praxe přátelství k druhým, všímavá chůze, rekapitulace, zkoumání motivace do praxe).

V kurzu za také zaměříme na stěžejní části pokročilého RMT (analýza a sdílení osobních potřeb a postojů, zkoumání hranic ve vztazích, pokročilé meditace přátelství, pokročilé dynamické kruhy).

Zaměříme se také na cvičení, která se objevují v klasických programech všímavosti (MBSR, MBCT apod.). Důraz také bude kladen na vedení základních i pokročilých praxí přátelství (laskavosti a sebe-laskavosti).

Setkání budou probíhat střídavě v Praze a mimo Prahu a to zhruba po měsíci až měsíci a půl (viz níže). V případně nepříznivé situace kolem covid-19 se část výcviku přesune do online prostředí (více informací níže).

Dostanete základ i v oblasti teorie: vědecký výzkum mindfulness, využití mindfulness v organizacích a firmách, propojení všímavosti a psychoterapie, buddhistické kořeny mindfulness, atd.


2) VEDENÍ VLASTNÍHO WORKSHOPU A KURZU:

Součástí výcviku bude uspořádání a následná supervize samostatného 2-hodinového workshopu. Záznam z workshopu bude nahrávaný, na základě náhrávky obdržíte zpětnou vazbu k lektorů i ostatních účastníků výcviku.

Pro získání lektorské kvalifikace dále povedete vlastní osmitýdenní RMT kurz. Tuto podmínku je třeba splnit do konce roku 2023. V průběhu vedení kurzu bude nutné absolvovat alespoň 3 hodiny supervize (na začátku, na konci a v průběhu kurzu) s jedním z lektorů kurzu (supervize jsou zpoplatněny 1000 Kč / h, což činí celkem 3000 Kč za 3 hodiny).

Pokud bude situace kolem covid-19 nepříznivá, tak bude možné vedení vlastního workshopu i kurzu a absolování supervize provést online.


3) ABSOLVENTSKÁ PRÁCE:

Součástí výcviku bude zpracování absolventské práce, která bude zaměřena na reflexi vlastní zkušenosti s vedením jednotlivých praxí a workshopů, bude mít rozsah 8 - 18 normostran.


4) DALŠÍ PRVKY VÝCVIKU:

Zásadní součástí výcviku je vlastní pravidelná (a ideálně každodenní) meditační praxe. Základní literaturou pro všechny účastníky bude výběr kapitol z manuálu "Teaching mindfulness" pro profesionální učitele Mindfulness. Dále Vám doporučíme několik knih ke studiu, z kterých si sami vyberete.

Součástí výcviku je i setkávání ve dvojicích (alespoň on-line) pro společnou praxi a reflexi kurzu v období mezi setkáními celé skupiny. Ocekáváme také, že do získání lektorské kvalifikace absolvujete alespoň jedno týdenní meditační ústraní (kvalitní ústraní rádi doporučíme). Doporučenou součástí kurzu je vedení deníku.


TERMÍNY A TÉMATA VÝCVIKU:

1. termín: 23. - 24. 10. 2021 (Praha 3 - Pracovna & Laskafe):

Úvod do smyslu, struktury i praxí RMT. Opakování základního kurzu. Seznámení a ve skupině. Sdílení záměru, očekávání a potřeb v rámci lektorského kurzu. Zásady zpětné vazby. Nácvik základních meditací v pracovních skupinách.

2. termín: 20. - 21. 11. 2021 (Praha 3 - Pracovna & Laskafe):

RMT a práce s tělem. Nácvik meditace body-scan a základní meditace (v rámci celé skupiny i v pracovních skupinách). Sdílení a propojení ve skupině, rozvoj vděčnosti. 

3. termín: 17. - 19. 12. 2021 (Slapy - Ekocentrum Loutí)

Laskavost, soucit a přátelství. Opakování základních meditací ve velké skupině. Představení praxí přátelství k sobě (self-compassion meditation) a k druhým (loving kindness meditation). Nácvik praxe přátelství k sobě a základních praxí všímavého rozhovoru v pracovních skupinách. Sdílení a propojení ve skupině. Všímavé procházky a hry.

4. termín: 21 - 23. 01. 2022 (Slapy - Ekocentrum Loutí):

Nácvik praxe přátelství k sobě a k druhým v pracovních skupinách. Nácvik základních i pokročilých praxí všímavého rozhovoru ve skupinách. Všímavé hry a procházky.

5. termín: 05. - 06. 03. 2022 (Praha 3 - Pracovna & Laskafe)

Potřeby, komunikace a terapie. Nenásilná komunikace. Propojení všímavosti a terapie. Nácvik základních i pokročilých praxí všímavého rozhovoru ve skupinách. Nácvik dynamického kruhu.

6. termín:  30. 03. - 03. 04. 2022 (Slapy - Ekocentrum Loutí; pětidenní setkání):

Hlubší rozvoj lektorských dovedností. Tři úrovně všímavosti ve vztazích. Nácvik individuálních meditací, všímavého rozhovoru i dynamického kruhu v pracovních skupinách i ve velké skupině. Hlubší meditační práce. Všímavé hry a procházky.

7. termín: 28. - 29. 05. 2022 (Praha 3 - Pracovna & Laskafe):

Supervize vedených workshopů. Nácvik pokročilých praxí všímavého rozhovoru v pracovních skupinách.

8. termín: 25. - 27. 11. 2022 (Slapy - Ekocentrum Loutí):

Supervize vedených workshopů a kurzů (pro ty, kteří již kurz vedli). Motivace a podpora v roli lektora Mindfulness. Reflexe a zakončení lektorského kurzu.


Výše zmíněné okruhy a zastoupení praxí se mohou změnit v závislosti na potřebách skupiny. K výraznějším změnám může dojít pouze v případně nepříznivé situace kolem covid-19 (viz níže).

Všechna setkání obsahují úvodní i závěrečné reflexe formou rekapitulačních meditací, sdílení ve dvojicích i ve skupině. Vedení těchto praxí postupně přenecháme účastníkům kurzu jako další formu rozvoje vlastních lektorských dovedností.


Setkání v Praze:

Pracovna & Laskafe (Vlkova 36, Praha 3 -Žižkov); www.pracovna.cz

Sobota: 9:00 - 17:00, Neděle: 9:00 - 17:00

Drobné pohoštění v ceně kurzu.


Setkání mimo Prahu:

Ekocentrum Loutí (Loutí 4, 252 08 Rabyně, kousek od Slapské přehrady)

Pátek: 18:00 - 21:00, Sobota: 8:00 - 18:00, Neděle: 8:00 - 12:00

Drobné pohoštění v ceně kurzu. Ubytování i stravu si účastníci hradí sami. Počítejte prosím s náklady 1000 - 2000 Kč za celý víkend. 


OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNIVÉ SITUACE COVID-19:

V případě, že v říjnu 2021 bude nepzřínivá situace kolem covid-19  přesuneme část výcviku do online prostředí. Tím se trochu pozmění jeho struktura i podmínky účasti a to následovně:

 • Online setkání budou více zaměřena na nácvik individuálních meditací a praxí ve skupině. Setkání zaživo se naopak budou více věnovat praxím ve dvojících.
 • Online setkání budou časově zkrácena. Časová dotace setkání naživo bude naopak navýšena.
 • V případně, že část výcviku přejde do online prostředí budete mít možnost uplatit drobnou slevu, která bude záviset na počtu online setkání a míře nákladů, které ušetříme za pronájem prostor a občerstvení (vše s Vámi budeme transparentně komunikovat, pokud k takové situaci dojde).
 • V případě nepříznivé situace také budete mít možnost dokončit požadavky pro splnění výcviku (vedení vlastního workshopu, vedení osmitýdenního základního RMT kurzu; absolování supervize) taktéž v online podobě. Pokud k takové situaci dojde, poskytneme Vám maximální podporu, abyste to zvládli.

Přechod na tzv. hybridní formát (část naživo a část online) je dnes z důvodu covidové situace běžnou praxí světoznámých výcviků typu MBSR nebo MBCT. Zkušenosti těchto výcviků ukazují, že hybridní formáty mají smysl a dovedou účasníky kvalitně připravit pro lektorskou praxi. Z tohoto důvodu jsme připraveni v případě nutnosti přejít na tento formát i v rámci našeho výcviku RMT.


PODMÍNKY ZÁPISU DO VÝCVIKU:

Výcvik je otevřen všem, kteří splnili alespoň jednu z následujících vstupních podmínek:

1) Absolovovali některý ze základních kurzů všímavosti: RMT, MBSR, MBCT či jiný mindfulness-based program v odpovídajícím rozsahu. Lze i online.

2) Jsou alespoň 2 roky ve výcviku pro psychoterapeuty

3) Dlouhodobě se věnují meditaci všímavosti (vipassana, meditace vhledu apod.).

Absolvování základního kurzu RMT není podmínkou účasti, pokud jste ale tímto kurzem úspěšně prošli, máte nárok na slevu.


PODMÍNKY ABSOLVOVÁNÍ VÝCVIKU:

Pro absolvování kurzu (získání diplomu absolventa) bude potřeba:

 • Splnit docházku (přípustná absence, kterou není nutné nahradit jsou 2 výcvikové dny, další až 3 výcvikové dny bude možné nahradit na jiných doporučených akcích).

 • Vést dvouhodinový RMT workshop a pořídit z něj zvukový záznam (v případně nepříznivé covidové situace bude možné i online)

 • Poskytnout písemnou zpětnou vazbu na workshop (ze zvukového záznamu nebo osobní přítomnosti) alespoň 2 dalším účastníkům v kurzu

Pro získání lektorské kvalifikace (získání osvědčení k vedení základního RMT kurzu) bude absolvovat kurz + splnit následující další požadavky:

 • Vést vlastní základní osmitýdenní RMT kurz s minimálně šesti účastníky + absolvovat alespoň 3 supervize + získat a odevzdat zpětnou vazbu od účastníků tohoto kurzu (v případně nepříznivé covidové situace bude všechny tyto části provést online)

 • Napsat absolventskou práci o rozsahu 8 - 18 normostran.

 • Absolvovat týdenní meditační ústraní (dle domluvy, v případně nepříznivé covidové situace bude možné absolvovat online).

CENA VÝCVIKU:

Pro přihlášení do výcviku Vás prosíme o úhradu zálohy 20 % za kurzovné. Po uhrazení zálohy máte rezervované místo ve výcviku, záloha není vratná.

K zaplacení dalších 30 % Vás vyzveme před zahájením kurzu (do 15. 10. 2021).

Zbylých 50 % budeme potřebovat uhradit do 30. 11. 2021. 


ZÁKLADNÍ CENA: 8 800 Kč (20 % ZÁLOHA Z CELKOVÉ CENY 44 000 Kč)

CENA PRO ABSOLVENTY RMT: 8 000 (CCA 20 % ZÁLOHA Z CELKOVÉ CENY 39 600 Kč)

Cena zahrnuje účast na všech osmi setkáních výcviku, výukové materiály (výuková skripta, nahrávky meditací), podporu na mailu či telefonu (vztahující se ke struktuře nebo praxím) po celou dobu trvání výcviku a drobné občerstvení.


V případně, že část výcviku přejde do online prostředí budete mít možnost uplatit drobnou slevu, která bude záviset na počtu online setkání a míře nákladů, které ušetříme za pronájem prostor a občerstvení (vše s Vámi budeme transparentně komunikovat, pokud k takové situaci dojde).


DODATEČNÉ NÁKLADY:

 • Ubytování a strava: Cena kurzu nezahrnuje náklady na ubytování a stravu. V případě setkání mimo Prahu počítejte s náklady 1000 - 2000 Kč za celý víkend. Celkem budeme mít 4 setkání mimo Prahu. V případě setkání v Praze je možné po předchozí domluvě přespávat přímo v Mindfulness Clubu (ve vlastním spacáku) za cenu 250 Kč / 1 noc.

 • Povinné supervize: Pro získání lektorské kvalifikace bude v průběhu vedení vlastních kurzů nutné absolvovat alespoň 3 hodiny supervize (na začátku, na konci a v průběhu kurzu) s jedním z lektorů kurzu (supervize jsou zpoplatněny sazbou 1000 Kč / h, což činí celkem 3000 Kč za 3 hodiny).

MOŽNOST ZLEVNĚNÉHO VSTUPNÉHO:

Pokud do zahájení kurzu zvládnete úspěšně absolvovat základní online nebo offline kurz RMT, tak máte možnost získat 10% slevu.

Pokud se přihlásíte za základní cenu a do zahájení výcviku stihnete získat certifikát absolventa kurzu, tak se Vám cena doplatků sníží tak, abyste obdrželi cenu pro absolventy RMT.

Všechny termíny dostupných kurzů naleznete zde:

TERMÍNY KURZŮ:

Seznam všech dostupných termínů kurzu naleznete na předchozí stránce.

VÝZKUM V OBLASTI RMT

RMT Basic je od svého vytvoření úzce spojený s vědeckým výzkumem, který prokázal jeho příznivé účinky pro zvýšení všímavosti a sebe-laskavosti, snížení stresu a řadu dalších. Více informací o výzkumu naleznete zde.

LEKTOŘI KURZŮ:

U každého konkrétního kurzu naleznete i informace o lektorovi. Seznam vše lektorů kvalifikovaných pro vedení základních RMT kurzů naleznete zde: