VÝZKUM

Relational Mindfulness Training (RMT) byl vytvořen v roce 2015 / 2016 na katedře psychologie VŠE FPH v Praze Ing. Markem Vichem, Ph.D. a Ing. Janem Burianem, Ph.D.

Vědecké ověření základního osmitýdenního kurzu RMT Basic bylo součástí disertační práce Marka Vicha, která byla úspěšně obhájena v roce 2017. V návaznosti na to byly výsledky výzkumu publikovány ve dvou vědeckých článcích s impakt faktorem.

Výsledky obou studií nejprve prezentoval v červenci 2017 Marek Vich na European Congress of Psychology (ECP) 2017 v Amsterdamu:

První pilotní studie byla realizována na výzkumném vzorku 66 účastníků a porovnávala intervenční (absolvovala RMT kurz) a kontrolní skupinu (neabsolvovala RMT kurz) v časech před (T1) a 1 týden po skončení osmitýdenního kurzu (T2). Výsledky prokázaly, že absolvování RMT kurzu vedlo k vyšší míře všímavosti, soucitu se sebou a prvkům autentického leadershipu. První studie byla publikována v červnu 2018 v impaktovaném tuzemském časopise československá psychologie.

Článek si můžete zdarma stáhnout zde:

Citace článku:

"Vich, M. and Lukeš, M. (2018). Development of mindfulness in relational context: Construction and validation of relational mindfulness training (rmt). Československá psychologie, 62(3), 244-257.

Druhá studie byla realizována na výzkumném vzorku 110 účastníků a porovnávala intervenční (absolvovala RMT kurz) a kontrolní skupinu (neabsolvovala RMT kurz) v časech před (T1), 1 týden po skončení (T2) a 6 měsíců po skončení osmitýdenního kurzu (T3). Studie tedy zkoumala dlouhodobější efekty absolvování RMT. Výsledky prokázaly, že v krátkém období (mezi T1 a T2) vedlo absolvování RMT k nižší míře pociťovaného stresu a vyšší míře všímavosti, soucitu vůči sobě, soucitu vůči druhým a pociťovanému subjektivnímu štěstí. Příznivý vliv na snížení stresu a zvýšení všímavosti i soucitu vůči sobě pak byl prokázán i v dlouhodobějším období (T3 = 6 měsíců po skončení kurzu)."

Druhý článek v současné době prochází finálními fázemi recenzního řízení a věříme, že se s ním budeme moci v blízké době pochlubit.

RMT je v současné době ve svém oboru světovou raritou a potenciální zájemce si získává i v zahraničí. V květnu 2018 například Marek Vich vedl workshopy na National University of Ireland v Galwayi: